Kozmetik sorumlu teknik eleman

Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman , Kozmetik Danışmanlık ( Mesul Müdür )

Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman , Kozmetik Danışmanlık


Türk Kozmetik Kanun ve Yönetmeliği ile Yönetmelik Ekleri ve ilgili Kılavuzlara uygun olarak kozmetik ürün üretimi, piyasaya arzı ve diğer ülkelerden ülkemize kozmetik ürün ithalatı konusunda danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.Bir kozmetik ürünün ithal veya yerli üretim olması fark etmeksizin, Piyasaya arz eden firmanın ÜTS sistemine firma kaydının yapılmış olması Formüldeki bileşenlerin yasal mevzuata uygunluğunun kontrol edilmiş olması Tüm ürünler için ÜTS’ye ürün bildirimlerinin yapılmış olması Her bir ürün için ayrı ayrı ürün bilgi dosyasının bulundurulması (bu dosya üreticinin GMP sertifikası, formülasyon, bitmiş ürün MSDS, bitmiş ürün TDS, hammadde MSDS, hammadde TDS, analiz sertifikaları, bitmiş ürüne ait test raporları-challenge test, iddiaların kanıtı-stabilite testleri- vs. içerir) 14 maddeden oluşan ürün spesifikasyonlarının, stabilitesinin, kullanılan koruyucunun etkinliğinin başta olmak üzere pek çok parametrenin değerlendirildiği ve hammaddelerin toksikolojik yapısı, ürüne maruziyet, dermal absorpsiyon değerleri kullanılarak hesaplanan MoS değeri de kullanılarak güvenlik değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması Etiketlerinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi İddialarının kanıtlanması Kozmetik ürün veya ürünlerden sorumlu bir sorumlu teknik elemanın bulunması gerekmektedir. Kozmetik Yönetmeliğine göre; “Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.” Dermolente olarak yukarıda sıralanan hizmetlerin tamamını sunmaktayız.
Kozmetik Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 5324 sayılı Kozmetik Kanunu'nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3. maddesi gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığı'na bildiriminin yapılması zorunludur. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik ürün yönetimi işlevleri 2 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılmıştır. Ürünlerin ÜTS kayıtlarında sisteme girişlerinin ve bildirimlerinin tamamlanabilmesi için, Elektronik Bildirim Sistemi (EBS) üzerinden başvuru oluşturarak “Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığına” da elden ulaştırılması gerekmektedir. Kozmetik ürün bileşenlerine ilişkin veri havuzu hazır olarak ÜTS sistemine bakanlık tarafından eklenmiştir. Kozmetik ürünlerin piyasaya arzı ve piyasada bulundurulması kapsamında güncel "Kozmetik Yönetmeliği ve Eklerine" uygun hareket edilmesi bu doğrultuda ÜTS Sistemi üzerinden yapılacak bildirimlerde güncel ve okunabilir nitelikteki ambalajların sisteme eklenmesi gerekmektedir. Dermolente olarak yukarıda sıralanan hizmetlerin tamamını sunmaktayız.
Güvenli olmayan kozmetik ürünlerin ani etkileri ve uzun dönemli etkileri telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olabilmektedir. Kozmetik ürünler hem tüketiciler hem de kozmetik ürünleri tüketici üzerinde uygulayan profesyoneller için güvenli olmalıdır. İnsan ömrü boyunca yaygın biçimde kullanıldıkları da dikkate alınarak piyasaya arz edilmeden önce her kozmetik ürünün güvenlik değerlendirme sorumlusu tarafından güvenlik değerlendirmesinin yapılması önemli bir gerekliliktir. Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır (Kozmetik Yönetmeliği Madde 6). Bu niteliklere sahip ve Kozmetik Mevzuatına uygun ürünler “güvenli” olarak kabul edilir. Ülkemizde 5324 sayılı 24.3.2005 tarihinde yürürlüğe giren kozmetik kanununda kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli bir şekilde ulaşmasının temin edilmesi amaçlanır. Bu amaçla yönetmeliğin 12’inci maddesinin “d” fıkrasında, bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi hakkındaki hususlar belirtilmiştir. Kozmetik Kanunu’na göre üretici, insan sağlığını korumak ve ürün güvenliğini sağlamak üzere piyasaya arz edilecek her ürün için bu değerlendirmenin yapılmasını sağlamalıdır. Bu değerlendirmede, ürün bileşenlerinin toksikolojik karakterini, kimyasal yapısını ve maruz kalma seviyesini, ürünün kullanıma sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Üç yaşından küçük çocukların kullanımı için hazırlanan ürünler ile dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri için özel güvenlik değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin bilgi, belge ve raporlar ürün bilgi dosyası içerisinde “Ürün Güvenlik Değerlendirme Raporu” başlığı altında dosyalanmalıdır. Bu değerlendirmeyi yapacak güvenlik değerlendirme sorumlusu eczacılık diplomasına sahip bir kişi veya tıp, diş hekimliği, biyoloji, kimya, kimya mühendisliği ,biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişi olmalıdır. Güvenlilik değerlendirme sorumlusunun görevleri şu şekildedir; (1) Güvenlilik değerlendirme sorumlusu, bütün kaynaklardan elde ettiği mevcut verileri gözden geçirerek bu kılavuz doğrultusunda kozmetik ürün güvenlilik raporunu hazırlar. (2) Ürünün piyasaya sürülmesini takiben ortaya çıkan ilgili ilave bilgiler ışığında; ürünün formülünde, hammadde temin edilen kaynaklarda veya önerilen kullanım şeklinde yapılacak herhangi bir değişiklikte güvenlilik değerlendirme raporunun güncel tutulmasını sağlar. Kozmetik yönetmeliğinin 12’inci maddesinin “d” fıkrasında, bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi hakkındaki belirtilen hususlar kılavuz haline getirilmiştir. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2012 tarihinde “Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzu” yayınlanmıştır. "Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzu" 26.06.2012 tarih ve 60443 sayılı makam oluru ile yürürlüğe girmiştir. Şu an yürürlükte olan sürüm 2.0’dır. Avrupa’daki Durum 2013’den önce AB’ye kozmetik ürün ihraç eden üreticiler 76/768/EEC no’lu AB Kozmetik Direktifi ve akabinde EC 1907/2006 no’lu AB Kozmetik Tüzüğü ile uyumludurlar. EC 1223/2009 no’lu AB Kozmetik Tüzüğü’nün ilk uygulamaları Ocak 2012’de başlamıştır. Direktiften tüzüğe geçiş esnasındaki revizyonlarla birlikte, AB’ye kozmetik ürün ihracatı yapan firmaların yükümlülüklerinde önemli değişiklikler olmuştur. 11 Temmuz 2013 itibariyle hali hazırda piyasada bulunan veya piyasaya yeni arz edilecek ürünler için güvenlik değerlendirmelerinde dokümantasyon ve gerekçelerin sunumu açısından önemli miktarda değişiklik olmuştur. Güvenlik değerlendirmesi sonucu bir güvenlik raporu oluşturulması istenmektedir. Yeni tüzük üreticilerin piyasaya sürdükleri kozmetik ürünlerin güvenliğini kanıtlamak için yaptıkları ürün güvenlik değerlendirmesinde hangi bilgileri bulunduracakları konusuna açıklık getirmektedir. Eski direktifte bu konuda detaylı bilgi verilmemektedir. Ürün Güvenlik Bilgileri ve Değerlendirme Raporu Ürün güvenlik değerlendirmesi raporunda ürün bileşenlerinin güvenlik sınırı (MoS) hesaplanmalıdır. MoS hesaplamalarında istenmeyen etkinin gözlenmediği maddenin en yüksek uygulama miktarı (NOAEL) kullanılır. Ayrıca tüm toksikolojik emilim yolları ve sistemik etkiler bakımından değerlendirme yapılabilmesi için, bileşenin kan dolaşımına geçmesi beklenen miktarı, yani (SED) sistemik maruz kalınma dozu da gerekecektir. Güvenlik değerlendirmesi, ürün güvenlik bilgilerinin yer aldığı kısım ile raporlama kısmı olmak üzere iki bölümden oluşur. İlk bölüm aşağıdaki bilgileri içerir; 1. Kozmetik ürünün nitel ve nicel terkibi 2. Kozmetik ürünün fiziksel/kimyasal özellikleri ve stabilitesi 3. Mikrobiyolojik nitelik 4. Yabancı maddeler, kalıntılar, paketleme materyali hakkında bilgiler 5. Normal ve makul şekilde öngörülebilir kullanım 6. Kozmetik ürüne maruz kalma durumu 7. Maddelere maruz kalma durumu 8. Maddelerin toksikolojik profili 9. İstenmeyen etkiler ve ciddi istenmeyen etkiler 10. Kozmetik ürüne ilişkin bilgiler İkinci bölümde aşağıdaki bilgiler yer alır; 1. Değerlendirmede varılan sonuç 2. Etikette yer alacak uyarılar ve kullanım talimatları 3. Gerekçe 4. Değerlendirmeyi gerçekleştiren kişinin kimlik bilgileri ve onayı.

MSDS Hazırlama Hizmeti


GÜVENLİK BİLGİ FORMU Güvenlik bilgi formu: İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi ifade eder. GBF, piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere hazırlanmaktadır. GBF HAZIRLAMA HİZMETİ Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz. Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek ve ayrıca konuya yakın ilgili diğer konularda da boşlukları doldurmak amacı ile hizmetinizdeyiz. Kimler GBF/SDS hazırlayabilir? MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir. Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış sertifikalı uzmanları hazırlayabilir. Uzmanlarımız en son değişen yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite TSE tarafından sertifikalıdır. Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF/SDS/MSDS) hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair GBF hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar. Bizler dermolente olarak , bu hizmetlerin tümünü kozmetik olarak tek bir kanaldan sizlere sunuyoruz. YASAL SÜREÇ 11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 nolu Resmi Gazetede yeni yönetmelik yayınlandı. 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”in 11. Maddesi gereği; 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 01 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır. Dolayısı ile Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerin, 01 Haziran 2016 tarihine kadar güncellenerek Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Yeni yönetmelikle birlikte GBF hazırlanması işi artık tamamen konunun uzmanlarına bırakıldığı görülmektedir. Dermolente olarak tecrübelerimizi bu yeni yönetmelik ile de üretici ve tedarikçilerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. .
İlgili mevzuatlar Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213-1.htm Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131211M1-1.htm.

 • Ürün güvenlik değerlendirme raporu,Mutlaka konusunda uzman gerekli eğitimi almış bilgi birikime sahip , mesaleki deneyimi vede eğitimi olan sertifika sahibi bir kimya mühendisi , eczacı , kimyager , biyolog tarafından hazırlanması gereken bir hizmettir..
 • Güvenlik bilgi dosyasında bulunan başlıca bilgileri yorumlamak için gereken tün fiziksel , kimyasal , mikrobiyolojik analizleri ve koruyucu etkinlik testlerini akredite anlaşmalı laboratuvarımızda yaptırıyoruz. Güneş ürünleriniz için özel spf analizlerinide yapıyoruz.
 • Kendi tesislerimizde en kaliteli saf ozon yağı imalatı yapmaktayız..
 • Ozon yağını saf taş sıkım zeytinyağı ile muamele ederek en kaliteli ve saflık derecesi yüksek ürünler elde ediyoruz ve siz değerli kullanıcılarımıza sunuyoruz..

Ozon yağımız , Saf oksijen molekülleri içerir.Uzun süreçli natural zeytinyağının ozon ile ileri teknoloji kullanarak doyurulmasıyla redoks işlemi sonucunda elde edilir. Ozon yağın içerisindeki asit ve diğer bileşenlerle bağ zinciri ile hapsedilmiştir. Cilde uygulandığı bölgede bağını kopararak hücrelere nüfuz eder. Hücrelerin ihtiyacı olan beslenmeyi sağlar. Ozonun dezenfektan etkisi, yaşam kaynağımız olan saf oksijenle beraber hücrenin nefes almasına yardımcı olan formüldür. .

M.S.D.S. ve C.O.A

Firmanıza ait ürünlerinize ait mutlaka malzeme güvenlik bilgi formu ve de analiz sertifikası olmak zorundadır.

M.S.D.S (Material Safety Data Sheet), ve C.O.A (Analiz sertifikası ) , S.D.S. (Safety Data Sheet ) Hem yurtiçi hemde yurtdışı na göndereceğiniz ürünlerde mutlaka olması gereken ürünlere ait kimlik , taşıma ve gümrük evraklarının başlıcalarıdır, Kozmetik Ürün güvenlilik değerlendirmesi kadar çok önemli üç evraktır. T.S.E , Türk standartları enstitüsünden sertifikalı uzmanımız sizler için en kısa sürede hazırlanmaktadır.

Sorumlu Teknik Eleman

Kozmetik ürün üreticileri , kozmetik ürün sahibi olan şahıs firmaları vede şirketler , Kozmetik ürün ithal edip satışını yapmak isteyen firmalar , kozmetik ürün ihracatı yapmak isteyen tüm şahıs ve firmalar mutlaka sorumlu teknik eleman bulunudrmak zorundadır..

Kozmetik ürün sahiplerine sorumlu teknik eleman ve diğer tüm sağlık bakanlığı evrak kayıt ve evrak sisteminde yardımcı olmaktayız..

Medikal ve Teknik Eğitimlerimiz


Medikal ve Teknik eğitimlerimiz konusunda uzman personelimiz tarafından şirketinizde veya şirket merkezimizde olmak üzere lokasyon mevhumu olmadan , en son yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır..
Kozmetiğe Giriş Eğitimi , Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi ve CMR Maddeler Eğitimi , Kozmetik Ürünlerde Stabilite, İddialar ve Mikrobiyolojik Kalite Eğitimi, Kozmetikte Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Eğitimi , Takviye edici gıda ruhsatlandırma eğitimi, Gıda takviyeleri yönetmelik ve sistem kurulumu eğitimi..

 • Kozmetik Ürünler ile ilgili tüm eğitimler., Takviye edici Gıda ile ilgili tüm eğitimler.
 • Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi ve CMR Maddeler Eğitimi Program Hakkında Birinci bölüm EC 1223/2009 Yönetmeliği ve ülkemizdeki Kozmetik Kanunu/Yönetmeliği/Ekleri/Kılavuzlar hakkında bilgilendirme, ürün güvenlik değerlendirme raporu hazırlama konusunda teorik ve pratik bilgiler ile örnekleri içermektedir. İkinci bölümde kozmetik ürünlerde CMR maddelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında açıklayıcı bilgi verilecektir. Katılımcılar Hakkında Kozmetik sektöründe çalışan ve/veya görev almak isteyen başta kimya mühendisi ,eczacı, kimyager ve biyologların, kozmetik meslek okulu mezunlarının katılabileceği bir programdır. Eğitim interaktif olarak gerçekleşecektir. Bu nedenle katılımcı sayısı sınırlı olacaktır. Eğitmenler Hakkında Dr. Biyolog Esra Özgüler Eğitim ve Ruhsatlandırma Müdürü - Dermolente Laboratories Ecz. Gamze Arslan Proje Müdürü - Dermolente Laboratories Program Tarih/Saat Hakkında Program 2 gün üstüste 9:00-17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Güncel bilgiler için bizimle irtibata geçin..
 • Kozmetik Ürünlerde Stabilite, İddialar ve Mikrobiyolojik Kalite Eğitimi Program Hakkında Eğitim kozmetik ürünlerin stabilitesi ve açıldıktan sonra kullanım süresinin belirlenmesi, kozmetik ürünlerde mikrobiyolojik kalite, testler, test sonuçlarının yorumlanması ve kozmetik ürün iddiaları konularını kapsamaktadır. Katılımcılar Hakkında Kozmetik sektöründe çalışan ve/veya görev almak isteyen başta eczacı, kimyager, kimya mühendisi ve biyologların, kozmetik meslek okulu mezunlarının katılabileceği bir programdır. Eğitim interaktif olarak gerçekleşecektir. Bu nedenle katılımcı sayısı sınırlı olacaktır. Eğitmenler Hakkında Dr. Biyolog Esra Özgüler Eğitim ve Ruhsatlandırma Müdürü - Dermolente Laboratories Ecz. Gamze Arslan Proje Müdürü - Dermolente Laboratories Program Tarih/Saat Hakkında Program 2 gün üstüste 9:00-17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Güncel bilgiler için bizimle irtibata geçin.
 • Kozmetik ürünler için yapılacak tüm analizler hakkında bilgilendirme , güncel yönetmelikler üzerinden bilgilendirilmektedir .

Tüm eğitimleri firmanızdada gerçekleştirmekteyiz.Kendi yerimiz olsun sizin yerinizde olsun koşulsuz hizmet anlayışımız ile hizmet vermekten onur duyarız..

Malzeme güvelik bilgi formu


Malzeme Güvenlik Bilgi Formu , hazırlama hizmetleri .
M.S.D.S ve C.O.A. Hazırlama hızlı ve sağlam çözümle size hizmet veriyoruz.Kozmetik ürünlere uygulanan tüm stabilite çalışmaları etkinlik çalışmalarınızda , , mikrobiyolojik , fiziksel-kimyasal analizler , spf (güneş koruma faktörü )analizi laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

 • Kozmetik sorumlu teknik eleman, Kozmetik ürünler , fonksiyonlarına göre , el kremi , cilt kremi , yüz kremi , vücut losyonu, şampaunlar, saç kremleri, saç boyaları gibi çeşitlerdedir..
 • Kozmetik ürün kendi adınıza markanız var ve piyasaya sürmeden önce , yurtdışından kozmetik ürün getirip satmayı düşünmeden önce mutlaka kozmetik sorumlu teknik eleman hizmeti almak yasal zorunluluktur.
 • Kozmetik ürün bilgi dosyası hazırlanması , kozmetik ürünlerinizin analiz ve sevkiyat evraklarının hazırlanması , sağlık bakanlığı bildirim işlemleriniz..
 • Kozmetik ürünlerinizin etiket bilgilerinin düzenlenmesi , tanıtım ve tanıtıcı faaliyetler kılavuzu sürüm 5,0 a göre işlenmektedir..

BİYOSİDAL FİRMALARININ DİKKATİNE 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “ İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan ve söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir. Bu kapsamda sektör memnuniyeti açısından hızlı ve etkili geri dönüşlerin sağlanması adına insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik biyosidal.soru@titck.gov.tr e-posta adresi oluşturulmuştur. Söz konusu ürün grubuna yönelik süreç bundan sonra bu e-posta adresi üzerinden yürütülecektir. İlgililere duyurulur..

Kozmetik ürün güvenlik değerlendirme dosyası

Kozmetik ürününüzün ürün güvenlik değerlendirme dosyası mutlaka ve mutlaka bu konuda uzman ve yetkili bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. Aksi halde sağlık bakanlığı bu hususta çok hassas olduğu için idari yaptırımlara ve cezai durumlara maruz kalabilirsiniz..

Tüm Resmi Evrak işlemleriniz için tek kanaldan size hizmet veriyoruz.Konusunda uzman ekibimiz siz değerli iş ortaklarımıza yardım için her zaman hazırdır..